คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร จินตกสิกรรม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทิฆัมพร รัศมีเทวินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย สุพรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ฉ่ำเเสง
ตำแหน่ง : กรรมการเเละเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู