ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร จินตกสิกรรม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมกิจ จ้อยนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร เเก้วกัณหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทิฆัมพร รัศมีเทวินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย สุพรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพูลทรัยพ์ พรหมสนธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุทิตวนาสณฑ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ฉ่ำเเสง
ตำแหน่ง : กรรมการเเละเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ใจฉ่ำ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :