ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกประถมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิดา เปี้ยวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้าเอกประถมศึกษา

นางสาวธนภรณ์ ป้อมคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1