ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกประถมศึกษา

นางสาวธนภรณ์ ป้อมคำ
ครู คศ.1