ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชลอ ปล้องมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกวรรณ ไกรทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจรรยาลักษณ์ พูดดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4