กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชลอ ปล้องมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกนกวรรณ ไกรทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจรรยาลักษณ์ พูดดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4