ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ บัวกลับ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธาทิพย์ เติมเเก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1