ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่