ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิริวรรณ์ เเย้มหนองเต่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1