กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปริญญากรณ์ แย้มแบน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2