ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา ภูจอมเดือน
พนักงานราชการ

นางสาวสุนันตา ตั้งมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1