ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา ภูจอมเดือน
พนักงานราชการ

นางสาวสุนันตา ตั้งมั่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1