กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุนันตา ตั้งมั่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอภิวัฒม์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1