ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาลก่อน 3 ขวบ

นางกชอร ไกรเเสง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านกลาง