ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวกฤตยานี อ่างคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม