ปฐมวัย

นางสุธาทิพย์ เติมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวบุญญารัตน์ เจริญปิติยาพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2