ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกิตติมา ปล้องมาก
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุธาทิพย์ เติมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1