ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร รัศมีเทวินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๓๕
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร เหมือนหมาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ จันทร์สมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ฉ่ำเเสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 เมษายน 2560