ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                                                      ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561 )

ะดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

1

7

10

17

อนุบาล 3

1

10

9

19

รวมอนุบาล

2

17

19

36

ประถมศึกษาปีที่  1

1

10

5

15

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

7

14

21

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

8

13

21

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

11

8

19

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

12

7

19

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

11

13

24

รวมประถมศึกษา

6

59

60

119

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

5

6

11

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

9

4

13

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

6

9

15

รวมมัธยมศึกษา

3

20

19

39

รวมทั้งสิ้น

11

96

98

           194