ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                                                      ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562 )

ะดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

1

9

5

14

อนุบาล 3

1

7

10

17

รวมอนุบาล

2

16

15

31

ประถมศึกษาปีที่  1

1

10

7

17

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

11

5

16

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

6

14

20

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

8

14

22

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

11

6

17

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

12

8

20

รวมประถมศึกษา

6

58

54

112

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

12

9

21

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

6

5

11

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

10

4

14

รวมมัธยมศึกษา

3

28

18

46

รวมทั้งสิ้น

11

102

87

           189