พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ส่งเสริมการผลิต ใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

4.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการจัดเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน