ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบ้านกลางร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาอย่างมีศักยภาพและตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจัดกระบวนการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์อนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
             ปรัชญา
             ปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับเเห่งตน