ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15  มิถุนายน  พุทธศักราช 2515  ในท้องที่ของหมู่ที่ 4  ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายวิเชียร รัศมีเทวินทร์ ทำหน้าที่ครูใหญ่ และเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดหาที่ดิน พร้อมทั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จนแล้วเสร็จ ใช้เป็นอาคารเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2519  ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี พ.ศ.2539  ขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ขยายโอกาสทางการศึกษา )